تغییر در نوع بزرگ نمایی تصاویر

تغییرات ذیل در بزرگنمایی تصاویر پاراگرافهای برنامه ساز JoApp برای منطبق نمودن عملکرد فنی آن با استانداردهای مورد تایید اعمال گردید:
 

1- جلوگیری از خارج شدن تصویر در هنگام کشیدن تصویر به جهات مختلف.
2- جلوگیری از کوچک تر شدن تصویر از اندازه اصلی خود.

 

 

 

 

 

 

بازگشت