نحوه صحیح قرار دادن رویداد لینک (تماس، وب، sms، ایمیل)

لینک وبسایت: مثال رویداد

http://bejo.ir


لینک ایمیل: مثال

mailto:info@bejo.ir


لینک تماس صوتی: مثال

tel:09392376007


لینک ارسال پیامک: مثال

smsto:09392376007


لینک ارجاع به مارکت: مثال

bazaar://details?id=ir.bejo.joapp


بازگشت