تفاوت بین خروجی APK حرفه ای و رایگان در JoApp

در هنگام خروجی APK یک پروژه جدید امکان ساخت با نسخه های حرفه ای و رایگان وجود دارد. حال لازم است که بدانیم تفاوت بین این دو نسخه چیست؟ و در ساخت برنامه های خود از کدام نسخه باید استفاده کنیم؟

1- نسخه رایگان
 

  •     شامل هزینه ای بابت تولید و دریافت APK نمیشود

  •     این نوع برنامه ها همراه با نمایش تبلیغات سایت بجو میباشد.

  •     امکان عرضه پولی این نوع برنامه ها در هیچ کجا و به هر عنوان طبق قوانین سایت وجود ندارد و فقط به صورت رایگان قابل عرضه میباشد (اجازه نشر فقط رایگان)

  •     در خروجی رایگان امکان استفاده از افزونه ها وجود ندارد.

 

2- نسخه حرفه ای

 

 

  •    برای خروجی برنامه های حرفه ای حساب کاربری بایستی حداقل یک روز اعتبار داشته باشد.

  •     محدودیتی برای تعداد خروجی حرفه ای در طول دوره حساب کاربری در نظر گرفته نشده است.

  •     برنامه های حرفه ای فاقد تبلیغات میباشد.

  •     در خروجی برنامه های حرفه ای امکان استفاده و انتخاب افزونه های نصب شده وجود دارد.

  •     برنامه های حرفه ای اجازه نشر رایگان و غیر رایگان را دارا هستند.

  •     پشتیبانی از کاربرانی که به شکل حرفه ای کار میکنند در اولویت قرار دارد.

 

بازگشت